Privacy Policy

Luqo BV built the Luqo app as a Commercial app. This SERVICE is provided by Luqo BV and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Luqo unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as the operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies”.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your collected Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2021-09-01

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at info@luqo.nl, or mail Gansstraat 143, 3582EG Utrecht, The Netherlands.

Privacybeleid

Luqo BV heeft de Luqo app gebouwd als een Commerciële app. Deze DIENST wordt geleverd door Luqo BV en is bedoeld voor gebruik zoals het is.

Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van Persoonlijke Informatie indien iemand besluit gebruik te maken van onze Dienst.

Als u ervoor kiest onze Dienst te gebruiken, dan gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in relatie tot dit beleid. De Persoonlijke Informatie die wij verzamelen wordt gebruikt voor het verstrekken en verbeteren van de Dienst. Wij zullen uw informatie met niemand anders gebruiken of delen dan zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn via Luqo, tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid.

Verzamelen en gebruiken van informatie

Voor een betere ervaring, tijdens het gebruik van onze service, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. De informatie die we vragen zal door ons worden bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

De app maakt gebruik van diensten van derden die informatie kunnen verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren.

Link naar privacybeleid van externe dienstverleners die door de app worden gebruikt

Loggegevens

Wij willen u informeren dat wanneer u onze Dienst gebruikt, in het geval van een fout in de app, wij gegevens en informatie verzamelen (via producten van derden) op uw telefoon genaamd Log Data. Deze Log Data kunnen informatie bevatten zoals de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van onze Service, de tijd en datum van uw gebruik van de Service, en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die gewoonlijk worden gebruikt als anonieme unieke identificatoren. Deze worden naar uw browser gestuurd vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

Deze Dienst maakt geen gebruik van deze “cookies”.

Dienstverleners

Wij kunnen om de volgende redenen gebruik maken van bedrijven en personen van derden:

  • Om onze Service te vergemakkelijken;
  • Om de Service namens ons te verlenen;
  • Om Service-gerelateerde diensten uit te voeren; of
  • Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Wij willen gebruikers van deze Dienst informeren dat deze derden toegang hebben tot uw verzamelde Gegevens. De reden hiervoor is om de taken uit te voeren die hen namens ons zijn toegewezen. Zij zijn echter verplicht de informatie niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt in het verstrekken van uw Persoonlijke Informatie, dus streven wij ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is, en dat wij de absolute veiligheid ervan niet kunnen garanderen.

Links naar andere sites

Deze Dienst kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan het Privacybeleid van deze websites te lezen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige acties kunnen ondernemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Dit beleid is van kracht per 2021-09-01

Neem contact op

Als u vragen of suggesties heeft over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@luqo.nl, of post Gansstraat 143, 3582EG Utrecht, Nederland.

Download de app

Zo makkelijk is het!

1

iOS / App Store

2

Android / Google Play

3

Windows / Microsoft Store